Stichting Vrienden van de Verenigde Protestantse Gemeente Bonaire

INTRODUCTIE

De Stichting wil de Protestantse Gemeente op Bonaire materieel zowel als immaterieel ondersteunen.

Die steun is vooral nodig sinds in het nieuwe Koninkrijksstatuut van 10 oktober 2010 de zilveren koorden tussen de kerken en de Antilliaanse overheid verbroken werden. De kerken in de Antillen kwamen voor het eerst in hun geschiedenis op eigen benen te staan. Sinds die datum wordt er hard gewerkt aan een stelsel van Vrijwillige Bijdragen. Maar dat kost tijd.

Gelukkig was en is sinds 2010 een aantal Nederlandse predikanten bereid voor enige tijd en dan minimaal voor 3 maanden predikant op Bonaire te zijn zonder daarvoor gehonoreerd te worden. De Stichting wil zich ook in de toekomst voor deze assistentie inzetten.

Licht onderhoud van de twee kerkgebouwen, één in Kralendijk (1847) en één in Rincon (1934), wordt vaak door vrijwilligers uitgevoerd. Maar beide gebouwen zijn toe aan een grondige opknapbeurt. De kosten daarvan gaan de draagkracht van de gemeente te boven. Ook hiervoor wil de Stichting steun bieden.

Projecten, die financiële ondersteuning behoeven:

 • Vliegreizen NL-Bonaire vv van de predikanten.
 • Bijdragen in onderhoud en renovatie van de kerken
 • Bijdragen, zo mogelijk, in de huur van de pastorie

De statuten van de Stichting Vrienden van de Verenigde Protestantse Gemeente Bonaire vermelden de volgende doelstelling:

DOEL – Artikel 2.

De stichting heeft ten doel:
Fondsenwerving ten behoeve van projecten van de VPGB, welke ondersteuning behoeven
Ondersteuning in het onderhoud van het kerkgebouw(monument) te Kralendijk en het kerkgebouw te Rincon van de VPGB te ’Bonaire, en ter financiële ondersteuning van de inrichting en instandhouding daarvan.

Voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

 • Naambekendheid van de VPGB te bevorderen
 • Contact te onderhouden met de kerkenraad van de VPGB met betrekking tot projecten, die in aanmerking komen voor fondsenwerving

Via de knop “downloads”op deze pagina vindt u de secretariële en financiële jaarverslagen van de stichting, die inzicht geven in de concrete werkzaamheden van de stichting in de afgelopen jaren.

Als u de Protestantse Gemeente op Bonaire wilt steunen kunt u uw gift simpel voldoen

via de knop “doneren” bovenaan deze pagina te storten op of uw bijdrage te storten op Rekeningnummer NL41 INGB 0006382173. t.n.v. Stichting Vrienden van de Vereniging Protestantse Gemeente Bonaire (VPGB)

De stichting heeft de ANBI-status verkregen op 1 januari 2014.

St. Vrienden van de VPGB is ingeschreven bij de KvK onder nummer 56815042

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de VPGB bestaat uit:

 • drs. Jan Greven, voorzitter,
 • drs. Guido K. Wiersma, secretaris en
 • drs. Pieter K. Borkent, penningmeester
 • Marius Bremmer LLM, lid
 • ds.N.K.(kees)Mos, lid

Het Comité van Aanbeveling:

 • drs. Fokko J. van Duijne, voormalig voorzitter RvC Nederlandsche Bank
 • De heer Rik Felderhof, schrijver en televisiepresentator
 • Ds. Roelof Steenstra, o.m. voormalig marine predikant te Curaçao
 • Prof.dr. A.F.P.Bakker, voorzitter Raad van Toezicht van het Pensioenfonds Caribisch Nederland